13 დეკემბერი 2010 წ. გორგასლობა. პატრიარქი რუსთავში.